Regulamin klubu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z usług Klubu I’m Fit, ul. Piłsudskiego 10, Łódź, zwanego dalej klubem. Klub prowadzony jest przez Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. Wrocław, ul. Teatralna 10-12, we Wrocławiu.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie www.imfit.pl oraz w Klubie.
 3. Uznaje się, że osoba przebywająca na terenie klubu, zwana dalej klientem zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego zapisy.
 4. Klub świadczy usługi między innymi w zakresie:
  1. SQUASH – udostępnienie kortu do gry w Squash, wejście na kort maksymalnie 4 osób. Jednostką rezerwacji jest wielokrotność 30 minut. Anulowanie rezerwacji później niż 6 godzin przed czasem gry wiąże się z poniesieniem kosztu usługi [dotyczy również karnetów].
  2. SIŁOWNIA + FITNESS/INDOOR – wejście 1 osoby, oznacza nieograniczony czas pobytu na strefie SIŁOWNI w dniu wejścia, z możliwością uczestniczenia w grupowych zajęciach FITNESS i INDOR CYCLING prowadzonych przez instruktora. Jednostką czasową rezerwacji zajęć grupowych jest wielokrotność 50 min. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na dane zajęcia przyjdą mniej niż 3 osoby.
  3. TURNIEJ/ZAWODY - uczestnictwo w zawodach i turniejach jako uczestnik lub widz określa odrębny regulamin wydarzenia.
  4. SAUNA – udostępnienie sauny, wejście do sauny maksymalnie 10 osób. Klienci korzystający z sauny na własną odpowiedzialność, Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przeciwwskazaniami Klienta co do korzystania z sauny.
  5. Klub wypożycza ręczniki, rakiety, okulary ochronne i inny sprzęt zgodnie z cennikiem. W przypadku zgubienia lub zniszczenia należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.
  6. Klub prowadzi sprzedaż towarów zgodnie z cennikiem.
 5. Grupy zorganizowane, korzystają z usług wg odrębnie ustalonych zasad.
 6. Cennik usług oferowanych przez Klub jest dostępny na stronie www.imfit.pl oraz w recepcji Klubu.
 7. Plan zajęć grupowych oraz rezerwacje kortów do Squasha są dostępne na stronie www.imfit.pl oraz w recepcji Klubu.
 8. Klub jest czynny 7 dni w tygodniu przez cały rok za wyjątkiem wybranych dni świątecznych. Godziny otwarcia klubu dostępne są na stronie www.imfit.pl oraz na drzwiach wejściowych do klubu.
 9. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia, lub pow.16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców lub uprawnionych dorosłych opiekunów.
 10. Z usług Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do stosowania się do przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
 12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu, środków dopingujących, stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, wprowadzania zwierząt.
 13. Wstęp na teren siłowni, sal gimnastycznych jest wyłącznie w krytym obuwiu sportowym z czystą podeszwą. Na kortach squash obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą nie zostawiającą śladów. W przypadku niezastosowania się do obowiązku obsługa klubu ma prawo odmówić wstępu na na teren obiektu.
 14. W przypadku zachowania utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z usług innym klientom lub wykonywanie pracy pracownikom Klubu, Klub ma prawo do ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić Klienta z Klubu.
 15. Użytkowanie kortów, sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 16. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 17. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony na piśmie.
 18. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy, getry) i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach fitness).
 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstała w wyniku ćwiczeń lub gry.
 20. Klienci klubu- zawodnicy biorący udział w rozgrywkach i turniejach lub innych formach współzawodnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia statystyk, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie video z ich udziałem oraz do umieszczania tych zdjęć, nagrań i tabel w internecie oraz w Klubie. Wyrażają zgodę na umieszczanie danych osobowych [imię i nazwisko] i wyników współzawodnictwa w Internecie oraz w Klubie w celu promocji Klubu. Wyrażenie zgody następuje na piśmie.
 21. Klienci klubu, przebywający na terenie Klubu, a w przypadku małoletnich ich opiekunowie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego klienta w formie fotografii lub filmu w celu wykorzystania tego wizerunku do promocji klubu poprzez jego rozpowszechnianie, utrwalenie, kopiowanie, publikowanie w dowolny sposób. Wyrażenie zgody następuje na piśmie.
 22. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.
 23. Klienci indywidualni korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia karty członkowskiej - zgodnie z cennikiem. Wykupiona karta jest imienna i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie.
 24. W przypadku zagubienia karty, Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana niezwłocznie po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego opłaty zgodnie z cennikiem. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupioną kartę - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karty, jeżeli przyczyną ich niewykorzystania były okoliczności leżące po stronie klienta.
 25. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu.
 26. Karta członkowska nie zawiera ubezpieczenia NNW.
 27. Po przyjściu do Klubu należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić stosowną opłatę zgodnie z cennikiem.
 28. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w recepcji. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w recepcji Klub nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda w mieniu nie powstała z winy Klubu.
 29. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
 30. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.
 31. W klubie obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, działalność o charakterze promocyjnym oraz umieszczania reklam bez zgody Klubu. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez instruktorów i trenerów innych niż współpracujących z I'm FIT.
 32. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do managera Klubu lub na adres imfit@spa.wroc.pl
 33. Klub może zmienić niniejszy Regulamin, zawiadamiając o jego zmianie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej jeśli klient udostępnił taki sposób komunikacji jednocześnie umieszczając go na stronie internetowej Klubu na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień. W przypadku zmiany Regulaminy Klient ma prawo zrezygnować z usług Klubu za zwrotem niewykorzystanych świadczeń.

Zarząd Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o.
Ważny od 01.09.2017 r