Fitness, Siłownia, Squash, Indoor Cycling

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Członków Klubu I’m Fit, ul. Piłsudskiego 10, Łódź.

§2

Klub I’m Fit : Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: gry w squasha, zajęć fitness, zajęć na siłowni razem z sekcją cardio, zajęć indoor cycklingu, sauny. Klub czynny jest 7 dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek-czwartek  7.00-23.00, piątek 7.00-21.00, sobota 8.00-17.00, niedziela 9.00-21.00.

§3

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Członkami Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

§4

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultowaćsię z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Ośrodkiem zdrowia rekomendowanym przez I’m Fit Klub jest klinika prof. Jarosława Fabisia Fabiś Medical Center mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 9A.

§5

Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty członkowskiej bez podania przyczyn.

§6

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji karty członkowskiej - zgodnie z  cennikiem. Posiadacze karty Multisport, Fit Profit, OK System mogą bezpłatnie korzystać z zajęć fitness, indoor cycling, siłowni oraz sauny. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem oraz wniesienie opłaty wpisowej. W przypadku zagubienia karty, Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego opłaty w wysokości 10zł.

§7

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupioną kartę - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karty.

§8

Wykupiona karta jest imienna i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie. Karta jest honorowana tylko do daty ważności wystawionej na karcie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karty nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

§9

Karty wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym. W przypadku gdy Członek Klubu w ciągu roku dokona zakupu usług na kwotę powyżej 1000zł - kartę członkowska na następny rok otrzymuje za 1zł.

§10

Po przyjściu do Klubu należy  okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 10zł.

§11

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§12

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można zdeponować w recepcji.

§13

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej. Na kortach squash obowiązuje obuwie przeznaczone do tego rodzaju gry (z białą podeszwą nie zostawiającą śladów).

§14

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni, sal fitness, kortów squash oraz sali spinningowej zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych.

§15

Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy, getry) i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach fitness).

§16

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 3 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.

§17

Użytkowanie kortów, sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§18

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Grający w squash'a powinni przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności. W szczególności zalecamy stosowanie okularów ochronnych podczas gry. Można je wypożyczyć w recepcji Klubu.

§19

Czas pojedynczych ćwiczeń na siłowni dla jednej osoby wynosi max 3h. Czas pojedynczego wykupienia kortu do squash'a wynosi max 2h. Po zajęciach z indoor cyclingu, fitness lub po grze w squash’a członkom przysługuje darmowe korzystanie z siłowni. Każdemu posiadaczowi karty klubowej, na której są wykupione wybrane zajęcia przysługuje darmowe korzystanie z sauny (czynna od godz.15).

§20

Klub zastrzega sobie prawo fotografowania pomieszczeń Klubu, imprez plenerowych organizowanych przez Klub w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Klub w celach marketingowych i promocyjnych.

§21

Anulowanie rezerwacji później niż 6 godzin przed czasem gry, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztu wynajmu kortu. Dotyczy to również karnetów.

§22

Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również  na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

§23

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Gość ponosi odpowiedzialność finansową.

§24

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość za kartę członkowską i wykupionych zajęć.

§25

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§26

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.

§27

Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.

§28

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§29 

W klubie obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, działalność o charakterze promocyjnym oraz umieszczania reklam bez zgody Klubu. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez instruktorów i trenerów innych niż współpracujących z  I'm FIT. 

§30

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do managera Klubu.

Akceptujemy karty

multisport
fit profit
ok system
fitflex
fitsport
multiactive